Ilaria Rubeis

Settembre 2017 97kg – Luglio 2018 77kg